40,000 രൂപ വരുമാനം, വയസ്സ് 10

6f87i6nmgm2g1c2j55tsc9m434-list 1r6sfip7r3jfveh2799a9ag2c4 11g2cu51vm3tt08qvmt46enpob-list

യൂസഫലിയേയും ദുബായ് കിരീടാവകാശിയേയും കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ‘കുട്ടി സംരംഭകൻ’

Image Credit: സ്പെഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്‍റ്

സമ്മാനമായി കിട്ടിയ സോപ്പ് കിറ്റ് കൊണ്ട് 10 വയസ്സുകാരൻ ഇസാന്‍ കച്ചവടം തുടങ്ങി

Image Credit: സ്പെഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്‍റ്

ദുബായ് ഓയാസീസ് മാളിൽ വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ സോപ്പ് വിൽക്കുന്നു

Image Credit: സ്പെഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്‍റ്

കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ മാളിൽ സൗജന്യ സ്റ്റാൾ

Image Credit: സ്പെഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്‍റ്

ആഴ്ചയിൽ 500 ദിർഹം, മാസത്തിൽ 2000 ദിർഹം വരുമാനം

Image Credit: സ്പെഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്‍റ്

സോപ്പ് ബൊക്കെ പുതിയ ആകർഷണം, വർക്ക് ഷോപ്പും നടത്തുന്നു

Image Credit: സ്പെഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്‍റ്