മരുഭൂമിയിലെ ഒട്ടകജീവിതം; സൗദി രാജാക്കൻമാർക്ക് ഒട്ടകങ്ങളോടുള്ള പ്രണയം

content-mm-mo-web-stories-global-manorama-2024 content-mm-mo-web-stories 69k30fnqa2f9680u8ahujaq5q2 content-mm-mo-web-stories-global-manorama saudi-kings-love-for-camel 2dmb6ehskbvjsjtmglctef70hb

ഒട്ടകങ്ങളോടുള്ള സൗദി ഭരണാധികാരികളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ കഥയ്ക്ക് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട്.

Image Credit: Fred Duval / Shutterstockphoto.com

സൗദി രാജാക്കൻമാരും ഒട്ടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ 'ഒട്ടകങ്ങളിലേക്കുള്ള ചരിത്ര യാത്ര' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു.

Image Credit: X/@SPA

സൗദി പൈതൃകത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതീകങ്ങളിലൊന്നാണ് ഒട്ടകം.

Image Credit: X/@SPA

അബ്ദുൽ അസീസ് രാജാവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒട്ടകങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു 'മസിഹ'.

Image Credit: X/@SPA

ദേശീയ ഉത്സവം എന്ന നിലയിൽ 1985-ൽ ഒട്ടക ഓട്ട മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു.

Image Credit: X/@SPA

എല്ലാ വർഷവും ജനാദ്രിയ ഗ്രൗണ്ടിൽ നാടോടി പൈതൃക ഗ്രാമ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഒട്ടക ഓട്ട മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

Image Credit: X/@SPA