പ്രമേഹം കുറയ്ക്കും ഈ ഭക്ഷണവിഭവങ്ങൾ

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-health-2022 4s33pn187m510hckun51j8ddlt content-mm-mo-web-stories-health diabetes-reducing-foods 5gehhc7esrmu9l25sfchi8iak2

വിത്തുകൾ

ചിയ വിത്തുകൾ, ഫ്ളാക്സ് വിത്തുകൾ, മത്തങ്ങ വിത്തുകൾ എന്നിങ്ങനെ പോഷണങ്ങൾ അടങ്ങിയ വിത്തിനങ്ങളിലെ ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകളും ഫൈബറും രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ തോത് കുറച്ച് കൊണ്ടു വരുന്നതാണ്

Image Credit: Shutterstock

നട്സ്

ആൽമണ്ട്, വാൾനട്ട്, കശുവണ്ടി എന്നിങ്ങനെ പോഷണ സമ്പുഷ്ടമായ നട്സ് വിഭവങ്ങൾ പരിമിതമായ തോതിൽ കഴിക്കുന്നത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയെ നിയന്ത്രിക്കും

Image Credit: Shutterstock

കറുവാപ്പട്ട

കറുവാപ്പട്ടയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചില രാസ സംയുക്തങ്ങൾ പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിൽ സഹായിക്കും

Image Credit: Shutterstock

യോഗർട്ട്

യോഗർട്ടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രോബയോട്ടിക്സ് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ തോത് കുറയ്ക്കും

Image Credit: Shutterstock