ആർത്തവവും അമിത രക്തസ്രാവവും

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-health-2023 menorrhagia-symptoms-and-causes content-mm-mo-web-stories-health 4dnlbbsmeb3qj57egujvlj1hm9 6pfplp1v3vu336jrd21i2l77gp

ആർത്തവസമയത്തെ അമിത രക്തസ്രാവം സാധാരണയായി കാണുന്ന ഒരു സങ്കീർണതയാണ്. ആർത്തവകാലത്ത് രണ്ടു ദിവസം മുതൽ ഏഴു ദിവസം വരെയാണ് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത്

Image Credit: Stock-Asso/Shutterstock.com

ആദ്യ ദിവസത്തിൽ നാല് പാഡ് വരെ മാറ്റുന്ന തരത്തിൽ ബ്ലീഡിങ് വരാം. 45 മുതൽ 50 മില്ലി വരെ രക്തമാണ് ഒരു ആർത്തവത്തിന്റെ സമയത്തു സ്ത്രീശരീരത്തിൽ നിന്നു പുറത്തേക്കു പോകുന്നത്

Image Credit: Emily frost/Shutterstock.com

അതിൽ കൂടുതൽ രക്തം പോകുകയോ ഏഴു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ബ്ലീഡിങ് തുടരുകയോ രക്തം കട്ടയായി പുറത്തേക്കു പോകുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അമിത രക്തസ്രാവം എന്നു പറയുന്നത്

Image Credit: Ann Patchanan/Shutterstock.com

ഹോർമോണൽ വ്യതിയാനം, ഗർഭപാത്രത്തിലെ മുഴ, തടിപ്പ്, ഗർഭപാത്രത്തിനകത്തെ ഭിത്തിയിലെ പോളിപ്പ്, പാളിയിലെ അണുബാധ എന്നിവയാണ് അമിത രക്തസ്രാവത്തിന്റെ പൊതുവായ കാരണങ്ങൾ

Image Credit: Photo Royalty / Shutterstock.com

തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നങ്ങളും അമിത രക്തസ്രാവത്തിലേക്കു നയിക്കാറുണ്ട്. താങ്കളുടെ കത്തിൽ ഗർഭാശയത്തിൽ മുഴകളുണ്ട് എന്നു പറയുന്നു. ഗർഭപാത്രത്തിനകത്ത്, അതിന്റെ ഭിത്തിയിൽ, ഗർഭപാത്രത്തിനു പുറത്ത് വളരുന്നവ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു തരത്തിലാണ് മുഴകൾ

Image Credit: Boris Jovanovic / iStockphoto.com

പുറത്തേക്കു വളരുന്നതോ ഭിത്തിയിൽ വളരുന്നതോ ആയ ചെറിയ മുഴകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചികിത്സയുടെ ആവശ്യമില്ല. ഗർഭാശയത്തിനകത്തു വളരുന്ന മുഴകൾ പ്രശ്നക്കാരാണ്. പരിശോധനാഫലം കണ്ടതിനുശേഷമേ മുഴകൾ എത്തരത്തിലുള്ളതാണെന്നു പറയാനാകൂ

Image Credit: Arnav Pratap Singh / iStockphoto.com

ചിലപ്പോൾ താങ്കളിലെ അമിത രക്തസ്രാവത്തിനു കാരണം ഹോർമോണൽ വ്യതിയാനവുമാകാം

Image Credit: Piyapong Thongcharoen / iStockphoto.com

രക്തക്കുറവിന്റെ ചികിത്സ തുടരുക. അമിത രക്തസ്രാവമാണ് രക്തക്കുറവിനു കാരണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ച് ആവശ്യമായ ചികിത്സകൾ തേടേണ്ടതാണ്

Image Credit: Andrey Popov / iStockphoto.com