പുനരുപയോഗിക്കാം ‘അലുമിനിയം’

content-mm-mo-web-stories-homestyle-2022 content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-homestyle 77loqu75rvrj50ciu11758p21j 2lcuclq8mjalcp79qmja6rjv25 what-are-the-advantages-of-aluminium-in-construction

ദ്രവിക്കില്ല. തുരുമ്പിക്കില്ല. വെള്ളത്തെയും തീയെയും കൂസില്ല ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് അലുമിനിയത്തിന്

Image Credit: Paradise On Earth/Shutterstock.com

പുനരുപയോഗിക്കാമെന്നതാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഉപയോഗശേഷം മറിച്ചു വിറ്റാലും നല്ല വില കിട്ടും

Image Credit: Rocharibeiro/Shutterstock.com

അലുമിനിയം ഫ്രെയിമും ഗ്ലാസും കൊണ്ടുള്ള ജനലുകൾ സ്ലൈഡിങ് വാതിലുകൾ ആണ് കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലുള്ളത്

Image Credit: Quality Stock Arts/Shutterstock.com

ഗ്രില്ലും കൈപ്പിടിയുമെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒറ്റ യൂണിറ്റ് വിപണിയിൽ ലഭിക്കും. സ്ക്രൂ ഇടയ്ക്കിടെ ഊരിവരുമെന്ന അലുമിനിയത്തിന്റെ കുറവു പരിഹരിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം ബിൽറ്റ്– ഇൻ പാർട്ടുകൾ

Image Credit: Arsel Ozgurdal/Shutterstock.com