വീട് എത്ര സ്ക്വയർഫീറ്റ് േവണം?

post-covid-home-trends https-www-manoramaonline-com-web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-homestyle-2023 https-www-manoramaonline-com-web-stories-homestyle 6rlf797u6ts1l9806ja5vji74u 4jk4fas6eftgh7cijkug4gf05l

ഇത്ര സ്ക്വയർഫീറ്റ് വേണമെന്ന് കണ്ണുംപൂട്ടി ഉത്തരം പറയുന്ന ശീലം മലയാളി ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് വീടു നിർമാണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കോവിഡാനന്തര കാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രകടമായ മാറ്റം

Image Credit: YKvision / iStockPhoto.com

വീടിന്റെ വലുപ്പം കുറയുന്നു എന്നോ എല്ലാവരും ചെറിയ വീട് മതിയെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നോ അല്ല ഇതിനർഥം. ‘ആവശ്യമുള്ള വലുപ്പം മതി’ എന്ന തിരിച്ചറിവ് എല്ലാ തുറകളിലുള്ളവരിലും പ്രകടമാകുന്നു.

Image Credit: Pozitivo / iStockPhoto.com

വീടുകൾക്ക് ഒരുതരം രാസപരിണാമം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു കോവിഡ് കാലത്ത്. വീടുതന്നെ ഓഫിസായും സ്കൂളായും ഹെൽത് ക്ലബ്ബായും മാറി.

Image Credit: Syda Productions / Shutterstock.com

വാസസ്ഥലം എന്നതിനപ്പുറം മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഇടങ്ങൾ കൂടി സന്നിവേശിപ്പിച്ചാകണം വീട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ എന്ന ‘പുതിയ പാഠം’ പഠിപ്പിച്ചാണ് കോവിഡും ലോക്ഡൗൺ കാലവും മടങ്ങിയത്.

Image Credit: Gladiathor / iStockPhoto.com