നന്നായി ഉറങ്ങാൻ നേരത്തേ ഒരുക്കാം

https-www-manoramaonline-com-web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-homestyle-2023 https-www-manoramaonline-com-web-stories-homestyle 189qevaq7qk9v10tnvf2u46la8 2tegs68ov2qt5otsp4vbtmi4h1 creating-the-perfect-bedroom-for-sleep

പലരും തുണി മടക്കി വയ്ക്കുന്നതും കുട്ടികളുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ എടുത്തിടുന്നതുമെല്ലാം കട്ടിലിലാണ്. എന്തും വയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥനമായി കട്ടിലിനെ കാണരുത്

Image Credit: istockphoto.com / whyframestudio

വൃത്തിയായി വിരിച്ചിട്ട കട്ടിലിൽ എന്തെങ്കിലും വാരിവലിച്ചിടാൻ തോന്നില്ല എന്നതും മനഃശാസ്ത്രപരമായ സമീപനമാണ്.

Image Credit: istockphoto.com / KatarzynaBialasiewicz

ഉറക്കമുണർന്നാൽ ഉടനെ കട്ടിൽ വിരിച്ചിടുന്ന ശീലം ഉണ്ടാക്കുക. കിടക്കവിരി ചുളിവുകൾ നിവർത്തി ഭംഗിയായി വിരിച്ചിടുക.

Image Credit: Istockphoto.com / Suphansa Subruayying

പുതപ്പ് മടക്കി അല്ലെങ്കിൽ ക്വിൽറ്റ് ടക്ക് ഇൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. കുഷനുകൾ ഭംഗിയായി അടുക്കി യഥാസ്ഥാനത്തു വയ്ക്കുക.

Image Credit: istockphoto.com / JZhuk