മുത്തശ്ശിയും ചാർളിയും – ചില സുന്ദര നിമിഷങ്ങൾ

7pjecc3k3bq4pckn3bk3orns5e content-mm-mo-web-stories 7u289k67a6leqch26uuhn7ssbm content-mm-mo-web-stories-karshakasree content-mm-mo-web-stories-karshakasree-2022 grandma-with-dog

പത്രം വായിക്കാനും കൃഷി ചെയ്യാനും ഒപ്പം ഒരു നായ.

രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതു മുതൽ കിടക്കുന്നതു വരെ അച്ഛമ്മയ്ക്ക് ചാർളിയാണ് തുണ

ചിലരുടെ വരവിന് നേരത്തേത്തന്നെ ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം