ചെളിയിൽ കുളിച്ച്, മണ്ണിനെ അറിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-karshakasree content-mm-mo-web-stories-karshakasree-2022 3g8ma7lsr52ncgkav362f6eelh natti-karshikolsavam-kasargod sdf6qu7asat78u0v68tp1m29n

നാടിന് ആഘോഷമായി അരവത്ത് നാട്ടി കാർഷിക പാഠശാല

Image Credit: S.Akhil

അഞ്ചാം തവണത്തെ നാട്ടി ഉത്സവത്തോടെ പള്ളിക്കരയിലെ 90 ഏക്കറിലധികം വയലിൽ മുടങ്ങാതെ കൃഷി നടക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്ത പലരും തരിശായിടുകയായിരുന്നു.

Image Credit: S.Akhil

തരിശിട്ടിരുന്ന ഉദുമയിലെ വയലുകളിലും കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തരിശുഭുമി കൃഷിയിടങ്ങളാക്കാന്‍ ഏഴുവർഷം മുമ്പ്‌ പുലരി അരവത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ അവതരിപ്പിച്ച നാട്ടി കാർഷിക പാഠശാലയും നാട്ടി ഉത്സവവും എന്ന ആശയമാണ് ഇപ്പോള്‍ നാട് മുഴുവന്‍ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

Image Credit: S.Akhil

101 ഇനം ചമ്മന്തികളുമായി നാടൻ കുത്തരിക്കഞ്ഞി

Image Credit: S.Akhil

കൃഷിയുടെ ഉത്സവം

Image Credit: S.Akhil

നാട്ടിയോടനുബന്ധിച്ച് കുടുംബശ്രീ ചക്ക മഹോത്സവത്തിൽ ചക്ക കൊണ്ടുള്ള ഒട്ടേറെ ഭക്ഷ്യയിനങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു.

Image Credit: S.Akhil