മലയാളിക്ക് ആടെന്നാൽ മലബാറി തന്നെ: കാരണമിതാണ്

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-karshakasree content-mm-mo-web-stories-karshakasree-2022 2s351bn1p03lob3um3eri51ge6 why-malabari-is-more-suitable-than-other-breeds-of-goat-in-kerala 24bcjajmsmun0v4jp86vea0rct

കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനുസ്സുകൾ മലബാറി, അട്ടപ്പാടി ബ്ലാക്ക് എന്നിവയാണ്.

Image Credit: Karshakasree

ജമുനാപാരി, സിരോഹി, ബീറ്റല്‍, ഓസ്മനാബാദി തുടങ്ങിയ ഇതരസംസ്ഥാന ജനുസ്സുകളെയും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കര്‍ഷകര്‍ വളര്‍ത്താറുണ്ട്.

Image Credit: Karshakasree

കേരള വെറ്ററിനറി സർവകലാശാലയിൽ നടത്തി വരുന്ന ഗവേഷണഫലങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ മലബാറി തന്നെയാണ് മൊത്തത്തിൽ മെച്ചമെന്ന് പറയാം.

Image Credit: Karshakasree

വളര്‍ച്ചാ നിരക്ക്, പ്രായമനുസരിച്ചുള്ള ശരീരഭാരം, പ്രജനന നിരക്ക്, പ്രത്യുല്‍പ്പാദനശേഷി തുടങ്ങിയ മിക്ക സ്വഭാവങ്ങളിലും കേരളത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥയില്‍ മലബാറി ആടുകൾ താരതമ്യേന മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്.

Image Credit: Karshakasree

ഇന്ത്യൻ കാർഷിക ഗവേഷണ കൗൺസിലിന്റെ ഓള്‍ ഇന്ത്യ കോ ഓര്‍ഡിനേറ്റഡ് റിസര്‍ച്ച് പ്രോജക്ട് (എഐസിആര്‍പി) ഓണ്‍ ഗോട്ടിന്റെ പഠനങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യം അടിവരയിട്ടു തെളിയിക്കുന്നത്.

Image Credit: Karshakasree