വിഷാദമുഖമുള്ള വേട്ടക്കാര്‍

4ql6i8n7q8h939rve4t72kdfeq basset-hound-dog-breed-information content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-karshakasree content-mm-mo-web-stories-karshakasree-2022 2gov3996hveojiq4c1lkg0lrpk

വിഷാദമുഖം, നീണ്ടുതൂങ്ങിയ ചെവികള്‍, വലിയ മുഖം, കട്ടികൂടിയ ചര്‍മ്മം, കുറിയ കരുത്തുറ്റ കാലുകള്‍...

Image Credit: Agin K Paul

ഗന്ധത്തിലൂടെ ഇരയെ പിന്തുടരുന്ന സെന്റ് ഹൗണ്ട് വിഭാഗത്തില്‍പ്പെടുന്നു.

Image Credit: Agin K Paul

മുയല്‍ പോലുള്ള ചെറു ജീവികളെ പിടിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

Image Credit: Agin K Paul

മുഖചര്‍മത്തിന് ഭാരവും കട്ടിയും കൂടുതലുള്ളതിനാല്‍ താഴേക്ക് തൂങ്ങിക്കിടക്കും. അതിനാലാണ് ഇവയുടെ മുഖത്തിന് വിഷാദഭാവം.

Image Credit: Agin K Paul

പൊതുവേ ശാന്ത സ്വഭാവമുള്ള ഇവയെ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ വളരെ എളുപ്പമാണ്.

Image Credit: Agin K Paul