ആഫ്രിക്കൻ പന്നിപ്പനി: പ്രതിരോധത്തിന്റെ 7 പാഠങ്ങൾ

6d82tudiellaq6ph4qvcej6rpq content-mm-mo-web-stories 64hr6gu9ro73kaavhel7ks20il content-mm-mo-web-stories-karshakasree content-mm-mo-web-stories-karshakasree-2022 prevention-and-control-of-african-swine-fever

ആഫ്രിക്കൻ പന്നിപ്പനിക്കെതിരെ ഫലപ്രദമായ പ്രതിരോധമരുന്നുകളോ വാക്സീനുകളോ ഒന്നും ഇന്നുവരെ പ്രചാരത്തിലില്ല. ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ആഫ്രിക്കൻ പന്നിപ്പനി തടയാൻ ജാഗ്രതയെക്കാൾ മികച്ചൊരു പ്രതിരോധമാർഗമില്ല.

Image Credit: Karshakasree/ManoramaOnline

1. പുതിയ സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പോൾ വേണ്ട

Image Credit: Karshakasree/ManoramaOnline

2. വൃത്തിയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച വേണ്ട

Image Credit: Karshakasree/ManoramaOnline

3. തൊഴിലാളികളെ ബോധവൽക്കരിക്കാം

Image Credit: Karshakasree/ManoramaOnline

4. സ്വിൽ ഫീഡിങിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്

Image Credit: Karshakasree/ManoramaOnline

5. കാട്ടുപ്പന്നികൾ കടക്കു പുറത്ത്

Image Credit: Karshakasree/ManoramaOnline

6. പരാദങ്ങൾ പടിക്കു പുറത്ത്

Image Credit: Karshakasree/ManoramaOnline

7. രോഗത്തിന്റെ വിതരണക്കാർ ആകാതിരിക്കുക

Image Credit: Karshakasree/ManoramaOnline