കുതിരകളെ സ്നേഹിച്ച് രജിഷ വിജയൻ

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-karshakasree content-mm-mo-web-stories-karshakasree-2022 rajisha-vijayan-with-horse 3ojmv9mvl6ch8p7576mfbhgdbq 4mho8t9okb412kt26he1atrjru

ജർമനിയിൽനിന്നാണ് കുതിരകൾക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്.

Image Credit: Rajisha Vijayan/Facebook

Image Credit: Rajisha Vijayan/Facebook

Image Credit: Rajisha Vijayan/Facebook