മുട്ട കഴിക്കാം, ഡോക്ടറെ അകറ്റാം

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-karshakasree content-mm-mo-web-stories-karshakasree-2022 3bdej295sco784rtq9mle3cive 5c0pqr95ecvu0e50tdnvs83s43 an-egg-a-day-keeps-the-doctor-away

ഒക്‌ടോബർ മാസത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച - ലോക മുട്ടദിനം

Image Credit: iStockPhoto

മികച്ച ഒരു ജീവിതത്തിനായി കോഴിമുട്ട ശീലമാക്കാം

Image Credit: iStockPhoto

മുട്ട പോഷകങ്ങളുടെ പവർ ഹൗസ്; അമ്മയുടെ മുലപ്പാലിനോട് കിടപിടിക്കും ജൈവ മൂല്യം

Image Credit: iStockPhoto

മുട്ടയുൽപാദനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഇന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ മൂന്നാമത്