കർഷകരുടെ ബമ്പർ ക്രോപ്

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-karshakasree 2pi4eoreq8litf5lrrodrnubm3 content-mm-mo-web-stories-karshakasree-2022 7ga0q0j9slruh01ibdk9ojmahg what-is-a-bumper-crop

പതിവിൽനിന്നു വിപരീതമായി കർഷകന് തന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽനിന്ന് മികച്ച വിളവ് ലഭിച്ചാൽ അതിനെ ബമ്പർ ക്രോപ് എന്നു വിളിക്കാം.

Image Credit: istockphoto

നേട്ടം

കൃഷി ചെയ്തുപോരുന്ന കൃഷിയിടത്തിൽനിന്ന് മുൻപ് ലഭിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലാഭം ലഭിക്കുന്നു.

Image Credit: istockphoto

വെല്ലുവിളി

മികച്ച വിളവ് മാത്രം ലഭിച്ചാൽ കർഷകന് നേട്ടമാവില്ല. ചെലവ് കുറച്ച് മികച്ച വിലയിൽ വിൽക്കാൻ കഴിയണം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബമ്പർ ക്രോപ്പ് എപ്പോഴും കർഷകർക്ക് നേട്ടം നൽകാറില്ല.

Image Credit: istockphoto

സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ

ഉൽപാദനക്ഷമതയുള്ള മണ്ണ്, അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥ, നല്ല വിത്തുകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, അനുയോജ്യ സമയത്ത് കൃഷിയിറക്കൽ, കൃത്യമായ വളപ്രയോഗം, കീട–രോഗ നിയന്ത്രണം മുതലായവയെല്ലാം ബമ്പർ ക്രോപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

Image Credit: istockphoto

പ്രധാന്യം

സ്ഥിരതയോടെയുള്ള ബമ്പർ ക്രോപ് കർഷകന്റെ വരുമാനം മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിന്റെ കയറ്റുമതിശേഷിയെയും സഹായിക്കാം. ജിഡിപി നേട്ടത്തിനും കാരണമാകും.

Image Credit: istockphoto

ബമ്പർ ക്രോപ്പും ലക്കി പ്രൈസും

ഉൽപാദനമുള്ളപ്പോൾ വിലയില്ല, വിലയുള്ളപ്പോൾ ഉൽപാദനമില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവ രണ്ടും ഒരു കർഷകന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ സംഭവിക്കൂ എന്ന് കർഷകനായ പി.എം.മാത്യു.

Image Credit: istockphoto