പാൽ വിൽപനയ്ക്ക് വേറിട്ട വഴി

content-mm-mo-web-stories 5n3bcl6getl41srt54ica16ho0 get-more-from-your-milk-increasing-profit-through-value-added-dairy-food-products content-mm-mo-web-stories-karshakasree content-mm-mo-web-stories-karshakasree-2022 2qhtcj71tm6qdv0oruhlpdcu92

ലെസി, സിപ്അപ്, സംഭാരം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ഉൽപന്നങ്ങൾ

രാവിലെ ഇളയ മകനുമൊത്ത് പാലുൽപന്നങ്ങളുമായി ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിൽ കടയിലേക്ക്.

പാൽ, നെയ്യ് എന്നിവയ്ക്കും ഡിമാൻഡ് ഏറെ.

വിവിധ പാലുൽപന്നങ്ങൾ