പാഴായ കുപ്പികൾക്ക് ഇങ്ങനെയും ഗുണമുണ്ടായിരുന്നോ!

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-karshakasree content-mm-mo-web-stories-karshakasree-2022 7cpp29jnieu4ma7qlp202u9uq6 58jm4o66rja32ogsk7vmqc0qq1 grow-beautiful-indoor-plants-in-water

പല വലുപ്പത്തിലും ആകൃതിയിലുമുള്ള കുപ്പികൾക്കുള്ളിലെ ജലത്തിൽ അകത്തളച്ചെടികൾ കലാപരമായി ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ് ഇൻഡോർ വാട്ടർ ഗാർഡൻ

Image Credit: istockphoto

ചട്ടിയിൽ വളർത്തിയ ചെടി വയ്ക്കാൻ മുറിക്കുള്ളിൽ സ്ഥലസൗകര്യമില്ലാത്തവർക്കു ബദൽ വഴിയാണ് ചില്ലു പാത്രത്തിലെ വെള്ളത്തിൽ ചെടി പരിപാലിക്കൽ.

Image Credit: istockphoto

ചട്ടിയിലെ നനജലം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി തറ വൃത്തികേടാകുമെന്ന പേടിയും വേണ്ടാ.

Image Credit: istockphoto

പല ആകൃതിയിലും വലുപ്പത്തിലുമുള്ള ചില്ലുപാത്രങ്ങൾ ഇന്നു വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ ഉപയോഗശൂന്യമായ ചില്ലുകുപ്പി, ഗ്ലാസ്ടംബ്ളർ തുടങ്ങിയവയും ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാം.

Image Credit: istockphoto

ചെടി വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാത്രം പല തവണ ശുദ്ധജലത്തിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കണം.

Image Credit: istockphoto

മേശ, ടീപ്പോയ്, ജനൽപടി, വാഷ്കൗണ്ടർ ഇവിടെയെല്ലാം ഡബിൾ സൈഡ് സ്റ്റിക്കർ ഉപയോഗിച്ച് ചില്ലുപാത്രം മറിഞ്ഞുവീഴാതെ ഉറപ്പിക്കണം.

Image Credit: istockphoto

വിശദമായി അറിയാൻ അടുത്ത ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ

Image Credit: istockphoto