ക്ലോസ്ഡ് ടെറേറിയങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരി

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-karshakasree content-mm-mo-web-stories-karshakasree-2022 1q75qt8kunj1eo0ad3j5anp611 closed-terrariums-for-plants 6q5g0ju5er82ta8uilbbu365t4

വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉദ്യാനപഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നൽകാവുന്ന പുതുമയേറിയ ആശയങ്ങൾ പരതിയപ്പോഴാണ് ടെറേറിയങ്ങൾ അധ്യാപികയായ മഞ്ജുഷയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്.

ചില്ലുകൂട്ടിലൊരുക്കുന്ന ഈ ഉദ്യാനകൗതുകം ഇന്നു മിക്കവർക്കും പരിചിതമാണ്.

അകത്തളങ്ങൾക്ക് അഴകും ഗാംഭീര്യവും വർധിപ്പിക്കാൻ വിലയേറിയ ടെറേറിയങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നുമുണ്ട്.

ടെറേറിയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുക അത്ര എളുപ്പമല്ലാത്തതിനാൽ ഉദ്യാനസംരംഭം എന്ന നിലയിൽ ഈ രംഗത്ത് കൈവയ്ക്കുന്നവർ കുറയും.

വർഷങ്ങളോളം തുറക്കാത്ത രീതിയിൽ പൂർണമായും അടച്ചുവച്ച ടെറേറിയങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നവർ അപൂർവം.

സൂര്യനിൽനിന്നുള്ള വെളിച്ചം മാത്രം സ്വീകരിച്ച് സ്വയം നിയന്ത്രിത ജൈവവ്യവസ്ഥയിൽ തുടരുന്ന ഭൂമിയെ പ്പോലെയാണ് ക്ലോസ്ഡ് ടെറേറിയങ്ങൾ.

വിശദമായി അറിയാൻ അടുത്ത ലിങ്കിൽ പ്രവേശിക്കാം