കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ കർഷകന്റെ എസ്കവേറ്റർ

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-karshakasree content-mm-mo-web-stories-karshakasree-2022 5ko56jfdf4l7eftva5tsmmn07v mini-excavator-for-small-scale-farmers-with-cheap-rate 76iqfom9eagc6op3m4psbbeuou

സ്വന്തമായി എസ്കവേറ്റർ എന്ന മോഹം ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന കർഷകർക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലെ ദിണ്ടിക്കലിലേക്ക് പോകാം

തോമസിന്റെ ടോംഗോ അഗ്രി മെഷീൻസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിങ്ങളെ കാത്ത് ഒരു മിനി എസ്കവേറ്ററുണ്ടാവും.

ഞെട്ടിക്കാത്ത വിലയാണ് മുഖ്യ ആകർഷണം - 2.8 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ

കേരളത്തിലെ കൃഷിയിടങ്ങൾക്ക് തികച്ചും യോജ്യമാണിത് - കുഴിയെടുക്കാനും ചാണകം വാരാനും പറമ്പ് വൃത്തിയാക്കാനുമൊക്കെ ഇവനൊരുത്തനുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റൊരു തുണ വേണ്ട

ഇതിനകം നൂറിലേറെ എസ്കവേറ്ററുകൾ നിർമിച്ചു നൽകിയ തോമസിന് കേരളത്തിലും ഏറെ കസ്റ്റമേഴ്സുണ്ട്