കൂത്തുപറമ്പിന്റെ ചുവപ്പിന് ഇനി ‘റെഡ് ചില്ലീസി’ന്റെ എരിവും

chilli-cultivation-at-koothuparamba content-mm-mo-web-stories 4q2mci9h79hk3d1tccuc1muk0s content-mm-mo-web-stories-karshakasree content-mm-mo-web-stories-karshakasree-2022 1ng9ho1cv59b5dhqejbgssuc95

വിണ്ണിൽ പാറുന്ന ചെങ്കൊടികളോടു മത്സരിക്കാനെന്ന പോലെ മണ്ണിൽ നിറഞ്ഞ് പൂക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചുവന്ന മുളകുപാടങ്ങൾ

Image Credit: Sameer A Hameed

80 ഏക്കറിലേറെ സ്ഥലത്ത് മുളകുകൃഷി.

Image Credit: Sameer A Hameed

സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണ് ഇത്രയേറെ സ്ഥലത്ത് ചുവന്ന മുളക് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്.

Image Credit: Sameer A Hameed

പ്രചോദനമായത് മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ് വന്ന പത്രവാർത്ത.

Image Credit: Sameer A Hameed

വറ്റൽ മുളകിനായി ‘ആർമർ’ എന്ന ഇനവും പിരിയൻ മുളകിനായി ‘സർപൺ 92’ എന്ന ഇനവും കൃഷി ചെയ്തു.

Image Credit: Sameer A Hameed

രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം തൈകളാണ് കർഷകർക്കും കർഷക കൂട്ടായ്മകൾക്കുമായി വിതരണം ചെയ്തത്.

Image Credit: Sameer A Hameed