തൃശൂരിലെ മദാമ്മത്താറാവുകൾ

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-karshakasree content-mm-mo-web-stories-karshakasree-2023 13a7vsr59p9g49kiaejbm24j16 exotic-duck-farm-kerala 73tf55eia676gmf51r7sjl760c

വൈറ്റ് കോൾ ഡക്ക്

കയൂഗ

ഖാക്കി കാംപെൽ

പോമറേനിയൻ ഗൂസ്

റുവോൺ ഡക്ക്

എംഡെൻ ഗൂസ്

ഹുക്ക് ബിൽ ഡക്ക്

ക്രെസ്റ്റഡ് ഡക്ക്

ഗ്രേ കോൾ ഡക്ക്.