രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വാക്ക് ത്രൂ അക്വേറിയം കാഴ്ചകൾ

6p3bto2se112md3tt9k52ehm30 content-mm-mo-web-stories 4bv7iodmhsfok553pi6u89h02c content-mm-mo-web-stories-karshakasree content-mm-mo-web-stories-karshakasree-2023 indias-first-underwater-tunnel-aquarium

ഈൽ

സൈപ്രിനസ്, വാള

അലിഗേറ്റർ ഗാർ

കട്‌ല

കോയി കാർപ്

സിക്ലിഡ്.