ഇസ്രയേലുകാർ പഠിക്കാൻ വന്ന കേരളത്തിലെ പച്ചക്കറിവിപ്ലവം

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-karshakasree 6rjqmg5v3egabj87rci68clv6t content-mm-mo-web-stories-karshakasree-2023 success-story-of-vegetable-cultivation-in-kerala 936efv0ntta468j3bum2485o4

പതിനഞ്ചേക്കർ പൂഴിമണ്ണിലാണ് എസ്.വി.സുജിത്തിന്റെ പച്ചക്കറിക്ക‍ൃഷി.

വിജയത്തിനു പിന്നിൽ കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണ

ചീരക്കൃഷി

വിജയം കൃത്യതാകൃഷിയിലൂടെ

ജൈവകീടനിയന്ത്രണത്തിന് ചെണ്ടുമല്ലി

പൂഴിമണ്ണിൽ മറ്റു പച്ചക്കറികൾക്കൊപ്പം വിളഞ്ഞ് ക്യാപ്സിക്കവും കാബേജും കാരറ്റും