കാടയും കോഴിയും ലക്ഷങ്ങളുടെ വരുമാനവും

kerala-quail-farmer-earn-lakhs content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-karshakasree content-mm-mo-web-stories-karshakasree-2023 7aliv3uhe5e4ol0pn2lcob9baa 1hf64l4qodiqf9a7deml93vaqs

വളർത്തുപക്ഷി മേഖലയിൽ ജോസിന് 6 സംരംഭങ്ങൾ

1. കാടക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ. 2.കാടമുട്ട

3. മുട്ടക്കാടയുടെ വിൽപന

4. പൂവൻകോഴികളെ വളർത്തി ഇറച്ചിക്കായി വിൽക്കുന്നു. 5. ടർക്കിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിൽപന. 6. ഇറച്ചിത്താറാവ് വളർത്തൽ

കാടക്കൃഷിയെക്കുറിച്ചും വരുമാനസാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും വിശദമായി അറിയാൻ അടുത്ത ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കാം