വീട്ടിലെ പഴം–പച്ചക്കറിയും രുചിയൂറും സ്ക്വാഷും

ifq29ss9kkubcpqgda2sha5j4 content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-karshakasree content-mm-mo-web-stories-karshakasree-2023 processing-of-squashes 6b64o6hmtt78vfpsuo2vbjuii0

നാടൻ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും സ്ക്വാഷും കോൺസൻട്രേറ്റും തയാറാക്കാൻ അനുയോജ്യമാണ്

പപ്പായ

പൈനാപ്പിൾ

സ്റ്റാർ ഫ്രൂട്ട്

ജാതിത്തൊണ്ട്

വാഴപ്പിണ്ടി

പാഷൻ ഫ്രൂട്ട്

കശുമാമ്പഴം

ചീര

പാകം ചെയ്യുന്ന വിധം അടുത്ത പേജിലെ ലിങ്കിലൂടെ അറിയാം