‘നീയെന്റെ ഇളയ മകനായിരുന്നു’

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-karshakasree content-mm-mo-web-stories-karshakasree-2023 lbrii5vd59dv2lcm6i12rbnno 2tke2sq7o26esftg7l5ri178he parvathy-jayaram-and-her-pet-dog

പാർവതിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വളർത്തുനായ മെസി.

Image Credit: www.instagram.com/aswathi_jayaram/

പാർവതിയും ജയറാമും മെസിക്കൊപ്പം

Image Credit: www.instagram.com/aswathi_jayaram/

ജന്മദിനാഘോഷം

Image Credit: www.instagram.com/aswathi_jayaram/

മാളവികയും മെസിയും

Image Credit: www.instagram.com/aswathi_jayaram/

കുറുമ്പുകാട്ടി മെസി

Image Credit: www.instagram.com/aswathi_jayaram/

മാളവികയ്‌ക്കൊപ്പം

Image Credit: www.instagram.com/malavika.jayaram/

മാളവികയ്‌ക്കൊപ്പം

Image Credit: www.instagram.com/malavika.jayaram/

മാളവികയ്‌ക്കൊപ്പം

Image Credit: www.instagram.com/malavika.jayaram/
Web Stories

www.manoramaonline.com/web-stories/karshakasree.html

https://www.manoramaonline.com/web-stories/karshakasree.html
Read More