ലക്ഷങ്ങൾ വിലയുള്ള അരുമകൾ, കയ്യിലെടുക്കാം, കൊഞ്ചിക്കാം; പോകാം തൃശൂർക്ക്

content-mm-mo-web-stories 1h89hhnt4b1hk13rr9j79qiv4b content-mm-mo-web-stories-karshakasree content-mm-mo-web-stories-karshakasree-2024 the-youngsters-set-up-a-pet-park-for-pet-lovers-and-this-unique-initiative-became-a-super-hit 6ubo7u4vok9dchth8hhb4o7bb

ഫാം വില്ല – തൃശൂരിലെ ആദ്യ സ്വകാര്യ പെറ്റ് പാർക്ക്..

Image Credit: Karshakasree

മൂന്നു സുഹൃത്തുക്കളുടെ സംരംഭം

Image Credit: Karshakasree

സ്കൂൾ കുട്ടികളാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന സന്ദർശകർ

Image Credit: Karshakasree

ബ്ലാക്ക് സ്വാൻ

Image Credit: Karshakasree

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിരൂപയായ പൂച്ച ഫിൻക്സ്, വലുപ്പമുള്ള മെയിൻകൂൺ

Image Credit: Karshakasree

റെഡ് ഹാൻഡ് ടമരിൻ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടിനം പോക്കറ്റ് കുരങ്ങുകൾ

Image Credit: Karshakasree

ഫെററ്റ്, മീർക്യാറ്റ്

Image Credit: Karshakasree

ബിയർഡ് ഡ്രാഗൺ ലിസാർഡ്, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടെഗു

Image Credit: Karshakasree

ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗോൾഡ് മക്കാവ്, ഇഗ്വാന

Image Credit: Karshakasree
Web Stories

www.manoramaonline.com/web-stories/karshakasree.html

https://www.manoramaonline.com/web-stories/karshakasree.html
Read More