നൃത്തപ്രകടനവുമായി ആശാ ശരത്ത്

74nfpvno3aihusga1gllui7h65 6f87i6nmgm2g1c2j55tsc9m434-list 2r60bc6r23qd6mvae6vtq7cdtp-list mo-news-common-keralastateschoolkalolsavam202324 mo-news-common-kollamnews mo-news-common-keralanews

കൊല്ലത്ത് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ സിനിമ താരം ആശ ശരത്തും സംഘവും അവതരിപ്പിച്ച സ്വാഗത ഗാനത്തിന്റെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം. ചിത്രം: റെജു അർനോൾഡ് ∙ മനോരമ

കൊല്ലത്ത് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ സിനിമ താരം ആശ ശരത്തും സംഘവും അവതരിപ്പിച്ച സ്വാഗത ഗാനത്തിന്റെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം ചിത്രം: റെജു അർനോൾഡ് ∙ മനോരമ

കൊല്ലത്ത് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ സിനിമ താരം ആശ ശരത്തും സംഘവും അവതരിപ്പിച്ച സ്വാഗത ഗാനത്തിന്റെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം ചിത്രം: റെജു അർനോൾഡ് ∙ മനോരമ

കൊല്ലത്ത് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ സിനിമ താരം ആശ ശരത്തും സംഘവും അവതരിപ്പിച്ച സ്വാഗത ഗാനത്തിന്റെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം ചിത്രം: റെജു അർനോൾഡ് ∙ മനോരമ

കൊല്ലത്ത് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ സിനിമ താരം ആശ ശരത്തും സംഘവും അവതരിപ്പിച്ച സ്വാഗത ഗാനത്തിന്റെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം ചിത്രം: റെജു അർനോൾഡ് ∙ മനോരമ

കൊല്ലത്ത് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ സിനിമ താരം ആശ ശരത്തും സംഘവും അവതരിപ്പിച്ച സ്വാഗത ഗാനത്തിന്റെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം ചിത്രം: റെജു അർനോൾഡ് ∙ മനോരമ

കൊല്ലത്ത് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ സിനിമ താരം ആശ ശരത്തും സംഘവും അവതരിപ്പിച്ച സ്വാഗത ഗാനത്തിന്റെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം ചിത്രം: റെജു അർനോൾഡ് ∙ മനോരമ

Web Stories

www.manoramaonline.com/news/indepth/kerala-state-school-kalolsavam-2023-24.html

www.manoramaonline.com/web-stories