സി.ആർ.മഹേഷ് എംഎൽഎയുടെ ചെണ്ടമേളം

content-mm-mo-web-stories pa8vs9m2q0k4vd12amtp01uq mahesh-mla-chenda-melam content-mm-mo-web-stories-kerala-state-school-kalolsavam-2023-24 25r5l9t9i771fs7p7puqk0eri6 content-mm-mo-web-stories-kerala-state-school-kalolsavam-2023-24-2024

ആശ്രാമം മൈതാനത്തെ പ്രധാന വേദിക്കു സമീപം സി.ആർ.മഹേഷ് എംഎൽഎ ചെണ്ടമേളം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ.

ആശ്രാമം മൈതാനത്തെ പ്രധാന വേദിക്കു സമീപം സി.ആർ.മഹേഷ് എംഎൽഎ ചെണ്ടമേളം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ.

ആശ്രാമം മൈതാനത്തെ പ്രധാന വേദിക്കു സമീപം സി.ആർ.മഹേഷ് എംഎൽഎയും മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടിയും.

ആശ്രാമം മൈതാനത്തെ പ്രധാന വേദിക്കു സമീപം സി.ആർ.മഹേഷ് എംഎൽഎ ചെണ്ടമേളം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ.

ആശ്രാമം മൈതാനത്തെ പ്രധാന വേദിക്കു സമീപം സി.ആർ.മഹേഷ് എംഎൽഎ ചെണ്ടമേളം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ.

Web Stories

https://www.manoramaonline.com/web-stories/kerala-state-school-kalolsavam-2023-24.html

https://www.manoramaonline.com/web-stories/kerala-state-school-kalolsavam-2023-24.html
Read Article