ചവിട്ടുനാടകം, ഇതൊരു ചെറിയ കലയല്ല

6f87i6nmgm2g1c2j55tsc9m434-list 2r60bc6r23qd6mvae6vtq7cdtp-list mo-news-common-keralastateschoolkalolsavam202324 5oehg1gbrq9vrivth8jjbfcb4i mo-news-common-kollamnews mo-news-common-keralanews

സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ എച്ച്എസ് വിഭാഗം ചവിട്ടു നാടകത്തിൽ എ ഗ്രേഡ് നേടിയ പാലക്കാട് ബിഎസ്എസ് ഗുരുകുലം എച്ച്എസ്എസ് സംഘം.

സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ എച്ച്എസ് വിഭാഗം ചവിട്ടു നാടകത്തിൽ എ ഗ്രേഡ് നേടിയ പാലക്കാട് ബിഎസ്എസ് ഗുരുകുലം എച്ച്എസ്എസ് സംഘം

സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ എച്ച്എസ് വിഭാഗം ചവിട്ടു നാടകത്തിൽ എ ഗ്രേഡ് നേടിയ ഇടുക്കി കൂമ്പൻപാറ ഫാത്തിമ മാതാ ജിഎച്ച്എസ് സംഘം

സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ എച്ച്എസ് വിഭാഗം ചവിട്ടു നാടകത്തിൽ എ ഗ്രേഡ് നേടിയ ഇടുക്കി കൂമ്പൻപാറ ഫാത്തിമ മാതാ ജിഎച്ച്എസ് സംഘം

സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ എച്ച്എസ് വിഭാഗം ചവിട്ടു നാടകത്തിൽ എ ഗ്രേഡ് നേടിയ മലപ്പുറം പൊന്നാനി വിജയമാതാ ഇഎംഎച്ച്എസ് സംഘം

സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ എച്ച്എസ് വിഭാഗം ചവിട്ടു നാടകത്തിൽ എ ഗ്രേഡ് നേടിയ മലപ്പുറം പൊന്നാനി വിജയമാതാ ഇഎംഎച്ച്എസ് സംഘം

സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ എച്ച്എസ് വിഭാഗം ചവിട്ടു നാടകത്തിൽ എ ഗ്രേഡ് നേടിയ വഴുതക്കാട് കാർമൽ എച്ച്എസ്എസ് സംഘം

Web Stories

For More Webstories Visit:

www.manoramaonline.com/web-stories
Read Article