ഗോൾഡൻ ഗൗണിൽ ദേവതയായി മൗനി

content-mm-mo-web-stories-life-style content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-life-style-2022 mouni-roy-in-thigh-slit-gown 6tijp86aav3av054hf5sq142mt 5jvd42taa6en1me3oejug0nvbj

ഹെവി എംബ്ബല്ലിഷ്ഡ് ഗോൾഡൻ ഗൗണിൽ തിളങ്ങി മൗനി റോയി.

Image Credit: Instagram

പ്ലൻജിങ് നെക്‌ലൈനും ഹൈ സ്ലിറ്റും ഗൗണിന് ഹോട്ട് ലുക്ക് നൽകുന്നു.

Image Credit: Instagram

ഭാവനോ റാവു കൗച്ചറാണ് ഈ ഗൗൺ ഡിസൈൻ ചെയ്തത്.

Image Credit: Instagram

ഗൗണിനൊപ്പം മോതിരങ്ങളും കമ്മലുമാണ് ആക്സസറീസ്.

Image Credit: Instagram

ആരാധകരും സഹപ്രവർത്തകരും മൗനിയുടെ ലുക്കിനെ അഭിനന്ദിച്ച് രംഗത്തെത്തി.

Image Credit: Instagram