ഫാൻസി ലുക്കിൽ തമന്ന

7q8damhd5ts1vh1767e0et3v8m web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-life-style 58530qo0fdhgngprdqa0dhaj86 https-www-manoramaonline-com-web-stories-life-style-2022

നീല ബോഡികോൺ ഡ്രസ്സിൽ വിസ്മയം തീർത്ത് തമന്ന.

Image Credit: Instagram

ടർട്ടിൽ നെക്കും ഓപ്പൺ ബാക്കുമാണ് ഡ്രസ്സിനുള്ളത്.

Image Credit: Instagram

‌എംബ്രോയ്ഡറീഡ് ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് മുഖ്യ ആകർഷണം.

Image Credit: Instagram

HUEMN എന്ന ബ്രാൻഡിന്റെ ഈ ഡ്രസ്സിന് 47,000 രൂപ വിലയുണ്ട്.

Image Credit: Instagram
WEB STORY

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/life-style
Read Article