മലൈകയുടെ ലാവണ്ടർ സൗന്ദര്യം

r641goekhdb8uhkm4ntt7v2m6 web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-life-style 678ohjgvhdn7j850n7q5ecnffc https-www-manoramaonline-com-web-stories-life-style-2022

ലാവണ്ടർ സ്കർട്ട് ആൻഡ് ടോപ്പിൽ തിളങ്ങി മലൈക അറോറ.

Image Credit: Instagram

സീക്വിനുകളാണ് ഡ്രസ്സിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം.

Image Credit: Instagram

2 മൂഡ് സ്റ്റോർ ആണ് ഡ്രസ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത്.

Image Credit: Instagram

മനേക ഹരിസിംഗാനിയാണ് സ്റ്റൈലിങ്.

Image Credit: Instagram
WEB STORY

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/life-style