ക്ലാസിക് ലുക്കിൽ ഹിന ഖാൻ

5hgiv59hdksjlai40tld9kd65u 3poer08rvjqsp7sj6fcv5ohha1 web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-life-style https-www-manoramaonline-com-web-stories-life-style-2022

സെമി ട്രെഡീഷനൽ ഡ്രസ്സിലുള്ള ചിത്രങ്ങളുമായി ഹിന ഖാൻ

Image Credit: Instagram

ബ്രൈറ്റ് യെല്ലോ ഔട്ട് ഫിറ്റിലാണ് താരം തിളങ്ങിയത്.

Image Credit: Instagram

ക്രോപ് ബ്ലൗസ്, ദോത്തി സ്റ്റൈൽ സ്കർട്ട് എന്നിവയാണ് ഇതിലുള്ളത്.

Image Credit: Instagram

ഡീപ് സ്വീറ്റ്ഹാർട്ട് നെക്‌ലൈനാണ് ബ്ലൗസിനുള്ളത്.

Image Credit: Instagram

എംബ്ബല്ലിഷ്ഡ് വെയിസ്റ്റ് ലൈൻ സ്കർട്ടിനെ ആകർഷകമാക്കുന്നു.

Image Credit: Instagram
WEB STORY

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/life-style