ഗൗണിൽ സുന്ദരിയായി അലായ

content-mm-mo-web-stories-life-style content-mm-mo-web-stories 5orb85uu528j3jlia4bue2covp actress-alaya-stunning-look-in-gown content-mm-mo-web-stories-life-style-2022 7n990p90m4htvmrd5la4i8gamp

സാറ്റിൻ പർപ്പിൾ ഗൗണിൽ തിളങ്ങി താരസുന്ദരി അലായ

Image Credit: Instagram

ഡിസൈനർമാരായ ഗൗരി, നൈനികയാണ് ഗൗൺ ഒരുക്കിയത്.

Image Credit: Instagram

പ്ലൻജിങ് നെക്‌ലൈനാണ് ഗൗണിന്റെ ആകർഷണം.

Image Credit: Instagram

കമ്മൽ മാത്രമാണ് ആക്സസറൈസ് ചെയ്തത്.

Image Credit: Instagram