ഗൗണിൽ സുന്ദരിയായി അലായ

5orb85uu528j3jlia4bue2covp web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-life-style 7n990p90m4htvmrd5la4i8gamp https-www-manoramaonline-com-web-stories-life-style-2022

സാറ്റിൻ പർപ്പിൾ ഗൗണിൽ തിളങ്ങി താരസുന്ദരി അലായ

Image Credit: Instagram

ഡിസൈനർമാരായ ഗൗരി, നൈനികയാണ് ഗൗൺ ഒരുക്കിയത്.

Image Credit: Instagram

പ്ലൻജിങ് നെക്‌ലൈനാണ് ഗൗണിന്റെ ആകർഷണം.

Image Credit: Instagram

കമ്മൽ മാത്രമാണ് ആക്സസറൈസ് ചെയ്തത്.

Image Credit: Instagram
Webstories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/life-style.html