ചുവപ്പഴകിൽ ജാൻവി കപൂർ

7k4b7kibcjrpag6dajiqi57b5n 6fku8gsehf6bn5kp4jdit1hjch web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-life-style https-www-manoramaonline-com-web-stories-life-style-2022

മിലി സിനിമയുടെ പ്രചാരണ പരിപാടിയിൽ സാരിയിൽ തിളങ്ങി ജാൻവി കപൂർ

Image Credit: Instagram

ചുവപ്പ് ഷിഫോൺ സാരിയാണ് താരം ധരിച്ചത്.

Image Credit: Instagram

മനീഷ് മൽഹോത്രയാണ് സാരി ഡിസൈൻ ചെയ്തത്.

Image Credit: Instagram

സാരിയുടെ ബോർഡറിൽ ഫ്ലോറൽ വർക്കുകളുണ്ട്.

Image Credit: Instagram

സ്ലീവ്‌ലസ് ബ്ലൗസ് പെയർ ചെയ്തു.

Image Credit: Instagram
WEB STORY

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/life-style
Read Article