കൃപ സാജൻ

30kaljce9jb7h3rrl8bield6qi web-stories 1rhbljlhbjpuqb6g2gnqccfk13 https-www-manoramaonline-com-web-stories-life-style https-www-manoramaonline-com-web-stories-life-style-2022

ബി.കോം ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ടാക്സാഷൻ രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർഥിനി.

ചങ്ങനാശ്ശേരി ക്രിസ്തുജ്യോതി കോളജ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ പഠിക്കുന്നു.

കോളജ് അധ്യാപികയാകാനാണ് ആഗ്രഹം

കോട്ടയം കുറിച്ചി ഔട്ട്പോസ്റ്റ് ആണ് സ്വദേശം

സാജ്കോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉടമ സാജൻ സി.ആൻഡ്രൂസ്, ബിന്ദു സാജൻ എന്നിവരാണ് മാതാപിതാക്കൾ

സഹോദരൻ ക്രിസ്റ്റി യുകെയിൽ എംബിഎയ്ക്ക് പഠിക്കുന്നു

പിയാനോ വായിക്കലും ഓമന മൃഗങ്ങളെ വളർത്തലുമാണ് ഹോബി

Webstories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/life-style.html