നയന എൽസ | Nayana Elza

content-mm-mo-web-stories-life-style content-mm-mo-web-stories dl2iu7n4cn77h89pha5q4cobk content-mm-mo-web-stories-life-style-2023 actress-nayana-elza-resplendent-pictures 653kocvd164o298tchprki8deu

ജൂൺ എന്ന സിനിമയിലൂടെ മലയാളത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം..

Image Credit: Instagram / i_nayan_a

മണിയറയിൽ അശോകൻ, ഉല്ലാസം തുടങ്ങിയവ പ്രധാന ചിത്രങ്ങൾ

Image Credit: Instagram / i_nayan_a

"ഋ" ആണ് ഇനി പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള ചിത്രം

Image Credit: Instagram / i_nayan_a

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ താരത്തിന് ആരാധകർ ഏറെയാണ്

Image Credit: Instagram / i_nayan_a