നയന എൽസ | Nayana Elza

dl2iu7n4cn77h89pha5q4cobk web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-life-style 653kocvd164o298tchprki8deu https-www-manoramaonline-com-web-stories-life-style-2023

ജൂൺ എന്ന സിനിമയിലൂടെ മലയാളത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം..

Image Credit: Instagram / i_nayan_a

മണിയറയിൽ അശോകൻ, ഉല്ലാസം തുടങ്ങിയവ പ്രധാന ചിത്രങ്ങൾ

Image Credit: Instagram / i_nayan_a

"ഋ" ആണ് ഇനി പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള ചിത്രം

Image Credit: Instagram / i_nayan_a

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ താരത്തിന് ആരാധകർ ഏറെയാണ്

Image Credit: Instagram / i_nayan_a
WEBSTORIES

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/life-style.html