നീലയില്‍ തിളങ്ങി സണ്ണി ലിയോണി

content-mm-mo-web-stories-life-style content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-life-style-2023 7jv8j5jdoabkaievkbrru5tkbl 30rnehdq6lbhloc7l9p3v1ia8 sunny-leone-stunning-pictures-in-blue-gown

ഡീപ്പ് വി നെക്കും ഹൈ സ്ലിറ്റുമുള്ള ഗൗണിലാണ് സണ്ണി ലിയോണി തിളങ്ങിയത്

ഗൗണിന്റെ സ്ലീവിലെ കട്ടിങ്ങാണ് ഹൈലൈറ്റ്

ഹെവി മേക്കപ്പ് ലുക്കിലാണ് എത്തിയത്

റെഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്കും സ്മഡ്ജ്ഡ് ഐസും കൂടുതൽ മനോഹരിയാക്കി

വേവി ഹെയർസ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്തു

ബ്ലാക്ക് നെയിൽ പോളിഷ് ചൂസ് ചെയ്തു, ഹാങ്ങിങ്ങ് കമ്മൽ മാത്രമാണ് പെയർ ചെയ്തത്