ഫോട്ടോഷൂട്ടുകളുടെ ഇഷ്ട ഇടമായി അതിരപ്പിള്ളി

content-mm-mo-web-stories-life-style content-mm-mo-web-stories 6st3nm890kukom8b83hv3n7gfq athirapilli-become-favorite-place-for-photoshoots content-mm-mo-web-stories-life-style-2024 5aca410da10273es9dki4ffn6d

വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ വശ്യമനോഹാരിത കാഴ്ചക്കാർക്ക് പ്രിയമാകുന്നു.

Image Credit: മനൂപ് ചന്ദ്രൻ

ഫോട്ടോഷൂട്ടുകളുടെയും റീലുകളുടെയും ഇഷ്ട പറദ്ദീസയായി അതിരപ്പിള്ളി

Image Credit: മനൂപ് ചന്ദ്രൻ

മഴയിൽ പഴയതിലും സുന്ദരിയായ അതിരപ്പിള്ളി കാഴ്ചക്കാർ കുളിർമയേകുന്നു

Image Credit: മനൂപ് ചന്ദ്രൻ

മോഡൽ : സന്ധ്യ സുബിൽ

Image Credit: മനൂപ് ചന്ദ്രൻ

ഫൊട്ടോഗ്രഫർ : മനൂപ് ചന്ദ്രൻ

Image Credit: മനൂപ് ചന്ദ്രൻ

Image Credit: മനൂപ് ചന്ദ്രൻ