ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ

3u5rqrluq1p3quae4p5n79m01 content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-literature 7creohk6qvdnsd4u13si8qgpn4 malayalam-writer-perumbadavam-sreedharan content-mm-mo-web-stories-literature-2023

നോവലിസ്റ്റ്, ചെറുകഥാകൃത്ത്, തിരക്കഥാകൃത്ത്.

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പെരുമ്പടവം ഗ്രാമത്തിൽ 1938 ഫെബ്രുവരി 12-ന് ജനിച്ചു.

1993-ൽ പുറത്തുവന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ എന്ന നോവലാണ് മലയാളസാഹിത്യ രംഗത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയനാക്കിയത്.

ഏഴാം വാതിൽ, നിന്റെ കൂടാരത്തിനരികെ, എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമ, അരൂപിയുടെ മൂന്നാം പ്രാവ്, നാരായണം തുടങ്ങിയവയാണ് കൃതികൾ.

12 ചലച്ചിത്രങ്ങൾക്ക്‌ തിരക്കഥ രചിച്ചു.

2011–ൽ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പ്രസിഡന്റായി നിയമിതനായി.

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരമടക്കം നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്