ജുംപ ലാഹിരി (Monastic zeal)

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-literature indian-english-writer-jhumpa-lahiri 40bo63gnic6qttoc0huiic7lna j0iiaib5url0r5s5p9qgf6ee8 content-mm-mo-web-stories-literature-2023

പുലിറ്റ്സർ സമ്മാനാർഹയായ ഇൻഡ്യൻ വംശജയായ എഴുത്തുകാരി

Image Credit: Susanna Howe

നീലഞ്ജന സുദേഷ്‌ന ജുംപ ലാഹിരി എന്നാണ് മുഴുവൻ പേര്.

Image Credit: Liana Miuccio

ലണ്ടനിൽ ജനിച്ച ജുംപ അമേരിക്കയിലാണ് വളർന്നത്.

Image Credit: Heathe Steno

ബോസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് ട്യൂട്ടറായിരുന്നു

Image Credit: Marco Delogu Eyevine

ഇന്റർപ്പ്രറ്റർ ഒഫ്‌ മാലഡീസ് എന്ന ആദ്യ കൃതിയ്ക്ക് 2000-ലെ പുലിറ്റ്സർ സമ്മാനം ലഭിച്ചു.

Image Credit: Venturelli GC Images

ദ നെയിംസേക്ക്, അൺ അക്കംസ്റ്റംഡ്‌ ഏർത്ത്‌ എന്നിവയാണ്‌ മറ്റു പ്രധാനകൃതികൾ.

Image Credit: Simbarashe Cha

ദ ലോലാൻഡ് എന്ന കൃതി 2013-ലെ ബുക്കർ പുരസ്കാരത്തിനു പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

Image Credit: Alba Vigaray