വാലന്റൈൻസ് ഡേയിൽ വായിക്കുവാൻ ചില പ്രണയപുസ്തകങ്ങൾ

6f87i6nmgm2g1c2j55tsc9m434-list 72beo468g40cl0qq78tmsb1mgc-list 1v4f0o1l5v4qtldbkpkmln3obo

ബാല്യകാലസഖി

ദ് മ്യൂസിയം ഓഫ് ഇന്നസൻസ്

ഐ ടൂ ഹാഡ് എ ലവ് സ്റ്റോറി

ഒരു സങ്കീര്‍ത്തനം പോലെ

തൊട്ടു തൊട്ടു നടക്കുമ്പോൾ

ലോല

നഷ്ടപ്പെട്ട നീലാംബരി

വുതറിങ് ഹൈറ്റ്സ്

മഞ്ഞ്

നിനക്കുള്ള കത്തുകള്‍.

ഇൻ ലവ്

മതിലുകൾ

പ്രേമലേഖനം

ദ് ഫോർട്ടി റൂൾസ് ഓഫ് ലവ്

റാം കെയര്‍ ഓഫ് ആനന്ദി

Webstories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/literature.html