ലോക സന്തോഷ ദിനത്തിൽ വായിച്ചിരിക്കേണ്ട 10 പുസ്തകങ്ങൾ

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-literature 10-books-to-read-on-world-happiness-day 4c4a7mfbibpicdplivllodv1j5 3k787ck00suse1e3bau0ko598d content-mm-mo-web-stories-literature-2024

2013ലാണ് ആദ്യമായി ലോക സന്തോഷ ദിനം ആഘോഷിച്ചത്.

ലോക സന്തോഷ ദിനം മാർച്ച് 20 ന് ലോകമെമ്പാടും ആഘോഷിക്കുന്നു.

സന്തോഷമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യമെന്ന ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഈ ദിനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിനുള്ളിലെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കാൻ ഈ ദിനം ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

ഒരു സർവ്വേ പ്രകാരം, ആഴ്ചയിൽ ഒരു പുസ്തകമെങ്കിലും വായിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ കൂടുതൽ സന്തോഷം തോന്നുന്നു.

നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ സാഹിത്യത്തിലുണ്ട്..

ഓരോ വ്യക്തിയും വളരെ വ്യത്യസ്തരാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വ്യത്യസ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നത്.

ദൈനംദിന ജീവിതം ആസ്വദിക്കുക എന്നത് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം.