സോണറ്റ് മൊണ്ടൽ (Image Credit : Sonnet Mondal/Facebook)

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-literature 74rcg3o1ifue6q2hvlud9ibgt1 indian-english-writer-sonnet-mondal 2qdot96a23ofltiqbt6vl5lkan content-mm-mo-web-stories-literature-2024

സോണറ്റ് മൊണ്ടൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ കവിയും എഡിറ്ററും സാഹിത്യ സംഘാടകനുമാണ്

Image Credit: Sonnet Mondal/Facebook

'ആൻ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഇൻ മൈ മൈൻഡ് ' (2022), 'കർമിക് ചാന്റിംഗ് ' (2018) ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Image Credit: Sonnet Mondal/Facebook

അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകൾ അവയുടെ ഉജ്ജ്വലമായ ചിത്രീകരണത്തിനും ഓർമ്മ, പ്രകൃതി, മനുഷ്യാനുഭവം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങള്‍ക്കും പേരുകേട്ടതാണ്.

Image Credit: Sonnet Mondal/Facebook

കൊൽക്കത്ത കവിതാ ഫെസ്റ്റിവലിലെ 'വെർസെവിൽ' മാസികയുടെ എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

Image Credit: Sonnet Mondal/Facebook

ബെർലിനിലെ ഒരു കവിതാ പദ്ധതിയായ 'ലിറിക്ലൈൻ' എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ടീമിലും അദ്ദേഹമുണ്ട്.

Image Credit: Sonnet Mondal/Facebook

അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ 20-ലധികം ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

Image Credit: Sonnet Mondal/Facebook

യൂറോപ്പും അമേരിക്കയും മുതൽ ഏഷ്യയും ആഫ്രിക്കയും വരെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കവിതാ ശിൽപശാലകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

Image Credit: Sonnet Mondal/Facebook