ചിരി വാക്സിൻ: 12–14 പ്രായ പരിധിയിലുള്ളവർക്കുള്ള കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ ആരംഭിച്ചു

5l0tvvdhn478mqiec40n8q16me https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features 3gmtni9hmr0vo6kpjv1rhfuui1 web-stories

കോർബെവാക്സ് എന്ന വാക്സീനാണ് ഈ പ്രായവിഭാഗക്കാർക്കു നൽകുന്നത്

രക്ഷിതാക്കൾക്കൊപ്പമോ അധ്യാപകർക്കൊപ്പമോ ആണ് എത്തേണ്ടത്

കുട്ടികൾ കോവിൻ സൈറ്റിൽ വിവരങ്ങൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം

രക്ഷിതാക്കൾക്കൊപ്പമോ അധ്യാപകർക്കൊപ്പമോ ആണ് എത്തേണ്ടത്