ചില പൊള്ളുന്ന കാഴ്ചകൾ

2obm7beij7itlrs2d1ktta19t8 https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features 124b59g4n7gatd8aiori72hh0p web-stories

കത്തുന്ന വെയിൽ മറന്ന് അധ്വാനം

അടുപ്പ് കത്തണമല്ലോ

സേവനങ്ങൾക്കായി വിയർക്കുകയാണ് അവർ

ചൂടിനെ അവർ മറക്കുന്നു

ചൂടിനെ ശീലമായി സ്വീകരിക്കുന്നു