പാലക്കാടിന് ടൂറിസത്തിൽ വലിയ സാധ്യത

https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features web-stories 7es03t6g2vo6vka1pip060urcv 7oc99mcl2nopcfgjcs5dg7grfk

ടൂറിസം കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്ന്

ആനവണ്ടി കാട്ടും കാഴ്ചകൾ

നാടുണരും നമ്മളും

ഓരോഗ്രാമങ്ങളും ഓരോ ടൂറിസം കേന്ദ്രം

ഇനിയും കാണാൻ ഏറെയുണ്ട് കാഴ്ചകൾ