ഇത് കടലോ കടപ്രയോ?

3tlm7jf8o816dl15b1hquf1416 https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features 3e9c7peafn925uon2n0aupr7o2 web-stories

പമ്പ, മണിമല നദികളുടെ സമൃദ്ധിയിൽ തിളങ്ങിനിൽക്കുന്ന ദേശമാണ് കടപ്ര

അക്കരെ ആലപ്പുഴ, ഇക്കരെ പത്തനംതിട്ട. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലൂടെ വരുമ്പോൾ ചാടുന്ന ആദ്യത്തെ കുഴി എന്ന ‘ഖ്യാതി’ ഇവിടെയാണ്

സമീപനപാത നിർമിക്കാതെ പണിത പാലം തോടിനെ കഴുത്തുഞെരിച്ചു കൊല്ലുന്ന കാഴ്ച കാണമെങ്കിൽ കടപ്രയ്ക്ക് പോയാൽ മതി

എല്ലാമുണ്ടായിട്ടും ഒന്നുമില്ലാതെ കടപ്ര പിഎച്ച്സി