മഹാകാളിയാഗം

https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features 59661nmrj007b1b3ccnb92gf3a web-stories 3mavncbnd5omhooeng73nh9rn3

മഹാകാളിയാഗത്തിനെത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സന്യാസിമാർ.

Image Credit: Rinkuraj Mattancheriyil

വെങ്ങാനൂർ ചാവടിനട പൗർണമിക്കാവ് ബാലഭദ്ര ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ മഹാകാളിയാഗത്തിനെത്തിയ അഘോരി സന്യാസി ശ്രീ ശ്രീ കൈലാസനാഥപുരി സ്വാമി യാഗശാലയിൽ എത്തിയപ്പോൾ.

Image Credit: Rinkuraj Mattancheriyil

വെങ്ങാനൂർ ചാവടിനട പൗർണമിക്കാവ് ബാലഭദ്ര ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ മഹാകാളിയാഗത്തിനെത്തിയ അഘോരി സന്യാസി ശ്രീ ശ്രീ കൈലാസനാഥപുരി സ്വാമി യാഗശാലയിൽ എത്തിയപ്പോൾ.

Image Credit: Rinkuraj Mattancheriyil

വെങ്ങാനൂർ ചാവടിനട പൗർണമിക്കാവ് ബാലഭദ്ര ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ മഹാകാളിയാഗത്തിനെത്തിയ അഘോരി സന്യാസി ശ്രീ ശ്രീ കൈലാസനാഥപുരി സ്വാമി യാഗശാലയിൽ എത്തിയപ്പോൾ.

Image Credit: Rinkuraj Mattancheriyil

മഹാകാളിയാഗത്തിനെത്തിയ അഘോരി സന്യാസി ശ്രീ ശ്രീ കൈലാസനാഥപുരി സ്വാമി ഭക്തർക്ക് ദർശനം നൽകാൻ യാഗശാലയിൽ എത്തിയപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റി എം.എസ്.ഭുവനചന്ദ്രൻ.

Image Credit: Rinkuraj Mattancheriyil

മഹാകാളിയാഗത്തിനെത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സന്യാസിമാർ.

Image Credit: Rinkuraj Mattancheriyil
Web Stories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/local-features.html